Pavlína Tvrdá

Bakalářská práce

Symbol hvězdy v dějinách lidstva

The Star Symbol in Human History
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje vývoji symbolu hvězdy v dějinách lidstva. Hlavní zájem je směřován na proměnu významů tohoto symbolu, jejich použití v různých odvětvích lidské činnosti a moc, jakou tento symbol vládne. Nahlédnutím do oboru astronomie, mytologie, náboženství, politiky i literatury si vytvoříme komplexní náhled na symboliku hvězd ve všech těchto oblastech. Výsledkem by pro čtenáře …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the evolution of a star symbol in human history. The main interest is focused on the transformation of meanings of this symbol, its usage in various branches of human activities and the power with which this symbol rules. By looking into the field of astronomy, mythology, religion, politics and literature, we will create a comprehensive view of the star symbology …více
 

Klíčová slova

symbol hvězda souhvězdí hexagram
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tvrdá, Pavlína. Symbol hvězdy v dějinách lidstva. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická