Jana Petrželová

Master's thesis

Metodická pomůcka pro volbu OOPP - Liberty Ostrava a.s.

Methodological tool for selecting the PPE - Liberty Ostrava Inc.
Abstract:
PETRŽELOVÁ, Jana. Metodická pomůcka pro volbu OOPP - Liberty Ostrava a.s. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2020, 81 stran. Diplomová práce se zabývá správnou volbou vhodných ochranných pracovních pomůcek na dané pracoviště podle vyskytujících se rizik. V teoretické části jsou zmíněny rizikové faktory pracovního prostředí, které mohou …more
Abstract:
PETRŽELOVÁ, Jana. Methodical tool for selecting the PPE - Liberty Ostrava Inc. Diploma thesis, Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering,2020, 81 pages. The diploma thesis deals with the correct choice of suitable protective work aids for the workplace according to the risks. The theoretical part mentions the risk factors of the work environment, which can have an …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: Petr Lepík
  • Reader: Zuzana Svobodová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava