Lenka Plačková

Diplomová práce

Detekce QRS komplexu s využitím oktantů

QRS Detection using Octant Theory
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření algoritmu v programu Matlab R2014a pro detekci QRS komplexu na základě oktantové teorie. Jsou popsány možnosti snímání elektrokardiografických (EKG) a vektorkardiografických (VKG) svodů a přístupů k detekci QRS komplexů. Je vytvořen algoritmus pro filtrování dat, transformaci EKG svodů, detekci oktantových čísel, detekci QRS komplexu (Oktantový detektor) a detekci …více
Abstract:
The aim of this thesis was to create an algorithm for QRS complex detection in Matlab software. It describes the sensing options of electrocardiographic and vectorcardiographic leads and different approaches to QRS detection. The main part of the work describes a design of an algorithm for filtration and transformation of ECG data, detection of octant numbers, QRS complex, and T wave. The introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Černý
  • Oponent: Jan Kijonka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava