Petra Jasioková

Bakalářská práce

Analýza a návrh účetních postupů ve vybrané obci

Analysis and Suggestion of Accounting Procedures in a Selected Municipality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím obce Kobylá nad Vidnavkou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se charakteristiky obce a majetku obce, rozpočtové tvorby a struktury rozpočtu, účetnictví obce a účtové osnovy, transferů, finančního výkaznictví a přezkumu hospodaření obce. Praktická část této práce se zabývá zprvu charakteristikou obce Kobylá nad Vidnavkou, obecním úřadem Kobylá …více
Abstract:
The present Bachelor thesis deals with the accounting of the municipality of Kobylá nad Vidnavkou. The theoretical part defines the basic concepts related to the characteristics of the municipality and the property of the municipality, budget formation and budget structure, municipality accounting and the chart of accounts, transfers, financial reporting and a review of the municipality’s economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Lenka Rutteová
  • Oponent: Eva Marečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava