Nikol Měřvová

Bachelor's thesis

Zemědělský Brownfield Stará Ves nad Ondřejnicí - možnosti budoucího využití

Agricultural Brownfield Stará Ves nad Ondřejnicí - possibilities of future use
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení lokality zemědělského brownfieldu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí a návrh možných funkcí jeho budoucího využití. Součástí práce je i stručná ukázka příkladů regeneraci ze zahraničí. Vlastní návrh pro budoucí využití byl zpracován na základě požadavků majitele i očekávání občanů obce. Součástí práce je podrobnější zpracování dopravní infrastruktury v lokalitě …viac
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to evaluate the agricultural brownfield in the municipality of Stará Ves nad Ondřejnicí and to propose possible functions of its future use. Part of the work is a brief example of regeneration from abroad. The actual proposal for future use was prepared on the basis of the requirements of the owner and the expectations of the citizens of the municipality. Part of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedúci: Barbara Vojvodíková
  • Oponent: Zbyněk Proske

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava