Theses 

Založení čtyřpodlažní obytné budovy v území náchylném k sesouvání se zaměřením na návrh stabilizace staveniště na příkladu západní části sídliště Vrbovec v Brně-Bystrci – Bc. Romana Čapková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Romana Čapková

Diplomová práce

Založení čtyřpodlažní obytné budovy v území náchylném k sesouvání se zaměřením na návrh stabilizace staveniště na příkladu západní části sídliště Vrbovec v Brně-Bystrci

Fundation of four-storey residential building in the area prone to sliding and proposal of the stabilizating the building site: a case study from the western part of the Vrbovec settlement in Brno-Bystrc

Anotace: Diplomová práce se zabývá novým založením čtyřpodlažní obytné budovy v místě náchylném k sesouvání s ohledem na studium zájmového podloží v brněnské městské části Bystrc. Pro návrh založení bylo nutné znovu zhodnotit oblast staveniště z důvodu přítomnosti silně konsolidovaného jílového podloží obsahující fosilní smykové plochy. Byla provedena pravidelná měření hladiny podzemní vody a zjištěna její skutečná výška. Kvůli sledu událostí z 80. let, kdy byl sesuv oživen, byla vyzkoušena stability svahu analýzou více metodami, a to v programu GEO 5 a PLAXIS 2D. Stabilita svahu byla také zhodnocena pomocí tradiční Petteressonovy metody. Po analýze svahu byla vybrána nejlepší volba založení, na jejichž základě byly provedeny výpočty zatížení a statické výpočty. Oblast Vrboveckého údolí byla zařazena do 3. geotechnické kategorie a zvoleno založení „systém pilot pod základovými pasy“. Tato možnost je nejvíce hospodárná, časově nenáročnější, snadno a profesionálně proveditelná. Návrh založení byl zakončen výpisem doporučených metod stabilizace staveniště v údolí. Mezi nejdůležitějšími metodami bylo popsáno odvodnění stavební jámy a okolí, trysková injektáž nebo tkané sítě v kombinaci s výsadbou vegetace.

Abstract: This thesis deals with the new founding of a four-storey residential building at the site prone to sliding with great respect for the study of interest subsoil in Brno - Bystrc part. It was necessary to re-evaluate the area of the site due to the presence of strong consolidation of the clay subsoil containing fossil slip surface. It was made regular measurements of groundwater level and detected her actual height. Due to the sequence of events in the 80s, when there was the original construction of the building and was caused a landslide, slope was analyzed by various methods, in computer program with the GEO 5 and PLAXIS 2D. Slope stability was also evaluated by using of traditional Petteresson´s method. After analyzing the slope followed study of the best choice based on whose basis, load calculations and design calculations. As a proposal for foundation of geotechnical third category - in the valley Vrbovec, was chosen „system of the piles under foundation constructions“. The option is the most cost-effective, time-saving, easily and professionally feasible. Whole design is illustrated in the drawing part. Proposal for the establishment was ended with a list of recommended methods for stabilization of the site in the valley. Among the most important methods was described drainage pit and surroundings, jet grouting or woven network in combination with the planting of vegetation.

Klíčová slova: sesuv, stabilita svahu, stabilita staveniště, založení, piloty, landslide, slope stability, the stability of the site, foundation, piles

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:21, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz