Theses 

Problematika socializace dětí po odchodu z dětského domova – Mgr. et Mgr. Jakub Tichý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Mgr. et Mgr. Jakub Tichý

Bakalářská práce

Problematika socializace dětí po odchodu z dětského domova

The issue of socialization of children after leaving the child home care

Anotace: Tato bakalářská práce je věnována mladým lidem, kteří opouštějí dětský domov v období adolescence. Zaměřuje se na jejich problémy a pocity, které během této důležité životní fáze prožívají. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Na úvod teoretické části jsou popsány základní funkce rodiny a charakterizována instituce dětského domova. Dále se zde čtenář může seznámit se specifiky a riziky vývoje dítěte vyrůstajícího v ústavní péči. Závěr teoretické části je věnován odchodu dítěte z dětského domova. Je zde definován pojem socializace a pozornost je také věnována adolescenci. Dozvíte se zde o možnostech bydlení a finančních příspěvků, které může dítě po odchodu z dětského domova využít. Výzkumná část je věnována samotnému šetření, popisu jeho cíle, metod a průběhu šetření. Závěr této části patří interpretaci zjištění.

Abstract: This bachelor thesis is devoted to young people who leave child home care during adolescence. It focuses on their problems and feelings during this important phase of life. It is divided into theoretical and experimental part. The beginning of the theoretical part describes the basic functions of the family institution and characterized the child home care. Reader can also get acquainted with the specifics and the risks of development of the child growing up in institutional care. Conclusion of the theoretical part is devoted to leaving a child from the child home care. It defines the concept of socialization and attention is also paid to adolescence. You can learn also about the possibilities of housing and financial contributions to the child after leaving the child home care. The research part is devoted to the investigation, describing its goals, methods and process of the investigation. Conclusion of this part is interpreting the findings.

Klíčová slova: Ústavní výchova, dětský domov, dítě, rodina, citová deprivace, socializace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz