Radomír Vlček

Diplomová práce

Vliv tloušťky zkušebního tělesa a teploty na lomovou houževnatost konstrukčních ocelí

The Effect of Test Specimen Thickness and Test Temperature on Fracture Toughness of Structural Steels
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu tloušťky zkušebního tělesa a teploty na lomovou houževnatost konstrukční oceli A 508. Teoretická část se zabývá lomovou houževnatostí, faktory, které jí ovlivňují a metodami pro stanovení lomové houževnatosti. Jsou popsány dvě oblasti lomové mechaniky a to lineární elastická lomová mechanika a elasticko-plastická lomová mechanika z hlediska odolnosti vůči …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a study of an effect of test specimen thickness and temperature on fracture toughness A 508 steel. The theoretic part occupies by fracture toughness, factors that influence it and methods of its assessment. There are also two areas of fracture mechanics (namely linear elastic fracture machanics and elastic-plastic fracture mechanics) defined in light of resistence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Karel Matocha
  • Oponent: Petr Jonšta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava