Theses 

Faktory ovlivňující nezaměstnanost absolventů humanitních oborů vysokých škol – Mgr. Tereza Krahulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tereza Krahulová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující nezaměstnanost absolventů humanitních oborů vysokých škol

Factors affecting the unemployment of university graduates in the humanities

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti absolventů humanitních oborů vysokých škol. Cílem je identifikovat a specifikovat faktory, které jejich situaci zapříčiňují. Hlavní výzkumná otázka, na kterou se snaží bakalářská práce nalézt odpověď, zní: „Jaké faktory ovlivňují nezaměstnanost absolventů humanitních oborů VŠ?“ Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezeny klíčové pojmy, týkající se trhu práce, absolventů, jejich přechodu na trh práce a faktorů, které jejich situaci zde ovlivňují. V návaznosti na teoretickou část jsou v metodologické části práce definovány dílčí výzkumné otázky, dále popsána zvolená kvalitativní výzkumná strategie, výběr technik sběru dat, jednotky zkoumání a zjišťovaní a možná omezení výzkumu. V empirické části jsou interpretována data, zjištěná z polostandardizovaných rozhovorů s respondenty v rámci zvoleného lokálního trhu práce, kteří se vyjádřili k faktorům, které dle jejich názoru situaci absolventů ovlivňují nejvíce. Výzkum prokázal, že v souvislosti s daným regionem jejich situaci nejvíce ovlivňují regionální charakteristiky trhu práce a praxe a získané pracovní zkušenosti. V závěru práce je pak zodpovězena hlavní výzkumná otázka a navržena doporučení pro řešení stávající situace.

Abstract: This thesis deals with the problem of unemployment of university graduates in the humanities. The aim is to identify and specify the factors that cause their situation . The main research question which bachelor thesis is trying to find the answer is: " Which factors affect the unemployment of university graduates in the humanities?" The thesis is divided into three parts. The theoretical part defines key terms related to the labour market, graduates, their transition to the labour market and the factors that influence their situation here. Following the theoretical part in the methodological part are defined the individual research questions, then there is described a qualitative research strategy, data collection technique, detection and investigation units and possible limitations of research. In the empirical part there are interpreted data from semi-standardized interviews with respondents from the local labour market, who commented factors that in their opinion affecting the situation mostly . Research has shown that in relation to the region is their situation most affected by regional labour market characteristics and practice and work experience. In the conclusion part there is answered the main research question and proposed recommendations for solving the current situation.

Klíčová slova: trh práce, nezaměstnanost, faktory, vysoká škola, absolventi, humanitní obory labour market, unemployment, factors, university, graduates, humanities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz