Theses 

Farnosti Volyňského vikariátu a jejich fungování v období druhé poloviny 19. a v první polovině 20. století – Mgr. et Mgr. Libor STANĚK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. et Mgr. Libor STANĚK

Disertační práce

Farnosti Volyňského vikariátu a jejich fungování v období druhé poloviny 19. a v první polovině 20. století

Parishes of the Volyně vicariate and their functioning in the second half of 19th century and first half of the 20th century

Anotace: Předkládaná práce se věnuje historii Volyňského vikariátu s vymezením časového období hlavně na druhou polovinu 19. a první polovinu 20. století. Její obsah tvoří tři hlavní části, které přibližují dění ve Volyňském vikariátu z různých úhlů pohledu. První z nich se věnuje představení pramenné základny, z které práce vychází. Najdeme v ní představení archivních fondů farních a vikariátních úřadů, upozornění na možnosti využití fondu okresních úřadů pro poznání církevních správy. Kromě toho obsahuje rozbor i popis tří typů archivních dokumentů, a to farních kronik, vizitačních písemností kanonických vizitací, inventářů kostelního a farního majetku. Druhá část práce se zaměřuje na popsání movité a nemovité vybavenosti farností Volyňského vikariátu. Obsahuje přehled stavebního vývoje a oprav u kostelních a farních budov Volyňského vikariátu. Součástí je i přehled vybavení kostelních budov kovovými předměty, bohoslužebnými rouchy, zvony a varhany. Poslední část práce se věnuje duchovním Volyňského vikariátu. Její snahou je ukázat různorodou náplň práce faráře, povinnosti kaplanů a sžití obou duchovních. Obsahuje rovněž vymezení povinností vikariátního úřadu. V práci nechybí úvod, závěr, dále stručné shrnutí využité literatury a základní přehled historického vývoje Volyňského vikariátu. Na konci práce jsou umístěny tabulky a grafy jako vhodný a ilustrativní doplněk k jednotlivým kapitolám.

Abstract: This thesis deals with history of the Volyně vicariate, focusing on the second half of the 19th century and first half of the 20th century. The thesis is divided into three major chapters which describe history of Volyně vicariate from various points of view. Chapter 1 is dedicated to archival sources which were used to obtain data for the purpose of this thesis. Archival collections of parish offices or vicar offices are introduced in this chapter, as well as wide range of usage of district office´s archival resources. All of these may be used as a source of knowledge on ecclesiastical administration. Beside this, three types of archival documents are analysed and described in this chapter - parish chronicles, visitation documents of canonical visitations, inventory of church and parish property. Chapter 2 aims to depict both movable assets and real estate in the Volyně vicariate´s parishes. Building development and reconstructions of churches and parishes in the Volyně vicariate are described in this chapter as well as equipment of churches, such as items made of metal, choir robes, bells and organs. Chapter 3 deals with clerics of the Volyně vicariate. The objective of this chapter is to introduce variedness of the parish priest´s work, duties of a chaplain and accustom of both clergymen. Duties of vicar office are also defined and specified in this chapter. The thesis also contains introduction, conclusion, bibliography, reference list and the concise history of the Volyně vicariate. At the very end of this thesis there are charts and graphs making particular chapters complete.

Klíčová slova: farář, kaplan, vikář, patron, církevní správa, Volyňský vikariát

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55729 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

STANĚK, Libor. Farnosti Volyňského vikariátu a jejich fungování v období druhé poloviny 19. a v první polovině 20. století. Č. Budějovice, 2018. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:59, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz