Eva Křepelová

Diplomová práce

Obnova katastrálního operátu novým mapovaním v katastrálním území Doubravy u Zlína

Renewal of Cadastral Documentation by New Mapping in Cadastral Unit Doubravy u Zlína
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o obnově katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Doubravy. Touto prací bych chtěla popsat všechny etapy nového mapování, jehož konečným výsledkem je vytvoření přehledné digitální katastrální mapy v jednotné trigonometrické síti katastrální.
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the renewal of the cadastral documentation by a new mapping in the cadastral area of Doubravy. By this work I would like to describe all stages of the new mapping, resulting in the creation of a clear digital cadastral map in a unified trigonometric network.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Jitka Mučková
  • Oponent: Lenka Mikošková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava