Theses 

Vliv sociální práce na sociální prostředí lidí se závislostí – Tereza Mandová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tereza Mandová, DiS.

Diplomová práce

Vliv sociální práce na sociální prostředí lidí se závislostí

The influence of social work on the social environment of people with addiacion

Anotace: Diplomová práce pojednává o sociálním prostředí jako možné příčině vzniku drogové závislosti u dětí a mládeže. Teoretická část se pomocí dostupné literatury zabývá jednotlivými druhy sociálního prostředí, které mohou mít vliv na vznik drogové závislosti. Dále je prostor věnován definici drogové závislosti. Součástí je taktéž představení prevence drogové závislosti. Poslední kapitola je ponechána představení agendy kurátora pro děti a mládež. Empirická část je zaměřena na zjištění doporučovaných zásad pro kurátory pracující preventivně se sociálním prostředím děti a mládež a porovnání těchto zásad s praxí kurátorů. Výzkum je veden kvalitativní technikou analýzou dokumentů a polostrukturovanými rozhovory s kurátory. V závěru je celá práce zhodnocena z pohledu autorky.

Abstract: Master Degree Thesis discusses social environment as possible cause for drug addiction of children and youth. The theoretical part with help of available literature deals with individual kinds of the social environment which can have an impact on the development of a drug addiction. Further there is an emphasis on the definition of a drug addiction. Part of it is also an introduction of a prevention of a drug addiction. The last chapter is left for an introduction of an administrative work of a curator for children and youth. The empirical part is focused on recommended rules for the curators working preventive with the social environment of children and youth and comparing these rules with the praxis of the curators. The research is conduct by qualitative techniques of document analysis and half-structed interviews with curators. In the end is the whole thesis evaluated from the view of the author.

Klíčová slova: sociální prostředí, drogová závislost, prevence drogové závislosti, kurátor pro děti a mládež

Keywords: social environment, drug addiction, prevention of a drug addiction, curator for children and youth

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz