Michaela Rýgrová

Diplomová práce

Ekologické chování v kreativním průmyslu

Ecological behavior in creative industries

Anotace:
ABSTRAKTDiplomová práce "Ekologické chování v kreativním průmyslu" otevírá široké, ale v České republice zatím jen velmi málo reflektované téma. Ve svém úvodu se snaží o stručné vymezení pojmů ekologie, ekologický, udržitelný rozvoj a také o definici pojetí kreativního průmyslu. Stává se tak jedním z prvních pokusů o představení a systematičtější propojení těchto dvou oblastí v ČR. Postupně se zabývá …více
Abstract:
ABSTRACTGraduation thesis "Ecological behavior in creative industries" is opening wide theme, which pictures as a minor topic in Czech Republic so far. It starts with an introduction of the terms as ecology, ecological, sustainable development, and sustainability and with touch to specify the area of the creative industries. This text becomes one of the first attempts to introduce and connect of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: Petr Prokop
  • Oponent: Jiří Pokorný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.