Jelena Kastnerová

Diplomová práce

Možnosti využití popílku ze spalování biomasy

Possibilities of utilization of fly ash from the combustion of biomass
Anotace:
Diplomová práce je zpracovaná na téma „Možnosti využití popílku ze spalování biomasy“. Na začátku mé práce je popsána biomasa, její vznik a druhy. Dále je uvedena charakteristika popílků, které vznikly spalováním biomasy. Následují možnosti využití popílků ze spalování biomasy. Poté je uvedeno vyhodnocení dosažených výsledků. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a výsledky diplomové práce a uveden …více
Abstract:
The thesis is elaborated on the theme "Possibilities of utilization of fly ash from the combustion of biomass". At the beginning of my work is described biomass, its origin and species. The following is a characteristic of fly ash generated by burning biomass. Following are the possibilities of using fly ash from biomass combustion. Then, evaluation of the results achieved. The conclusion summarizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Vlastimil Řepka
  • Oponent: Monika Kotíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava