Vít KOPECKÝ

Bakalářská práce

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany

Assesment of reclamation of selected localities after brown coal mining in coal mine Vršany
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá provedením rekultivací v dobývacích prostorech po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany. Součástí práce je pozorování a hodnocení sanačních a rekultivačních prací v lomu Vršany a výsledky dotazníkového šetření s názory laiků a odborné veřejnosti na rekultivaci. Cílem práce bylo zjistit, které metody se používají pro rekultivaci krajiny a jaký vliv má rekultivace na obnovu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the reclamation of mining areas after brown coal extraction in the coal mine Vršany. It will include is observation and evaluation of remediation and recultivation works in the coal mine Vršany and results of questionnaire survey with opinions of lay people and experts on reclamation. The aim of this work was to find out which methods are used for landscape reclamation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÝ, Vít. Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta