Theses 

Inženýrskogeologický průzkum pro Obchodní centrum Vítkov – Petr Hýbler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství

Petr Hýbler

Bakalářská práce

Inženýrskogeologický průzkum pro Obchodní centrum Vítkov

The Engineering-Geological Exploration for the Shopping Mall of Vítkov

Anotace: V předložené práci je ověřena geologická stavba území a zjištěny fyzikálně-mechanické charakteristiky zastižených jednotlivých stratigrafických a petrograficky odlišných typů se zaměřením na posouzení základových poměrů projektované stavby a aktivní zóny silničního podloží v prostoru parkoviště v obci Vítkov. V první části jsou popsány přírodní poměry lokality (geomorfologické poměry, geologické poměry, klimatické poměry, hydrologické a hydrogeologické poměry). V další části je popsána metodika inženýrskogeologického průzkumu. V části třetí jsou podrobně popsány inženýrskogeologické poměry s rozčleněním na kvazihomogenní typy, které reprezentují aktivní zónu silničního podloží (parkoviště) a základové poměry obchodního centra. Na závěr práce je zhodnocena aktivní zóna parkoviště a je doporučen způsob založení obchodního centra.

Abstract: In my bachelor work there is verified geological build of the study area and there are taken physico-mechanical properties of single touched stratigraphic and petrographic different types with focus on examination of projected building foundation conditions and also focused on road bed active section in parking area in village Vítkov. First part defines area natural conditions (geomorphological conditions, geological conditions, climatic conditions, hydrological and hydrogeological conditions). Next part details the methodology of the engineering-geological investigation. And the third part closely describes the engineering-geological conditions divided into quasi-homogeneous types that represent road bed active section (parking area) and foundation conditions of the shopping mall. In conclusion there is assessed road bed active section and there is also recommended the foundation technique of the shopping mall.

Keywords: inženýrskogeologický průzkum, zatřídění hornin, základové poměry, aktivní zóna silničního podloží, The Engineering-Geological Exploration, rock classification, foundation conditions, road bed active section

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Marian Marschalko
  • Oponent: Veronika Křístková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz