Theses 

Výukové materiály pro výuku PLC. – Mgr. Adam Večeřa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Adam Večeřa

Bakalářská práce

Výukové materiály pro výuku PLC.

Educational material for education of PLC.

Anotace: Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření výukové opory pro výuku programování a realizace jednoduchých aplikací na programovatelném automatu firmy Allen-Bradley, která bude využita jako základ kurzu programování logických automatů. V teoretické části jsou popsány zásady tvorby a využívání obecných didaktických metod a výukových prostředků. Uvedeny jsou zde také informace o využití programovatelných automatů, jejich technické specifikace a technické specifikace součástek a modulů potřebných k realizaci PLC sestavy. Druhá (praktická) část se zabývá popisem konfigurace pro správnou komunikaci mezi programy a programovatelným automatem, definicí vybraného základního instrukčního souboru potřebného pro programování a realizace jednoduchých aplikací na PLC. Dále jsou zde popsány tvorba grafického rozhraní pro dotykový terminál, způsob připojení vstupních a výstupních zařízení a procedury Power-up handler a Shutdown.

Abstract: Main topic of bachelor thesis is creation of educational support for education of programming and realization of simple applications on programmable logic controller Allen-Bradley, which will be used as base of programming of logic controller course. There are principles of creating and using of general didactic methods and teaching resources described in theoretical part. There are also listed informations about use of programmable logic controller, their technical specification and also technical specification of modules and components required for realization of PLC assembly. Practical part deal with description of configuration for the proper communication between programs and programmable logic controller, definition of chosen basic instruction set necessary for programming and realization of simply applications on PLC. There is also described creation of graphic interface for the touchscreen terminal, way of connection of input and output devices an Power-up handler and Shutdown procedures.

Klíčová slova: učební pomůcka, programovatelný logický automat, instrukce, parametr, teaching aid, Programable Logic Controller, instruction, parameter

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz