Markéta Semerádová

Bakalářská práce

Porovnání forem rekultivací – Mostecká pánev

The Comparison of the Reclamation Forms - The Most Basin
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na Mosteckou pánev z hlediska provedených rekultivačních prací a budoucích záměrů, díky nimž bude krajina revitalizována po ukončení těžby hnědého uhlí. Uvedena je důležitá legislativa, která upravuje celkovou koncepci obnovy území a faktory ovlivňující její průběh. Jednotlivé fáze, uváděné v bakalářské práci, přibližují postupy rekultivací při jejich realizaci. Práce …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Most basin from the perspective of the completed reclamation and future interests, thanks to which the country will be revitalized after the completion of the brown coal mining. Important legislation that modifies the overall conception of ground recovery and factors that have an effect on its process are introduced. Particular phases, stated in this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Beránek
  • Oponent: Alena Straková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava