Markéta Semerádová

Bachelor's thesis

Porovnání forem rekultivací – Mostecká pánev

The Comparison of the Reclamation Forms - The Most Basin
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na Mosteckou pánev z hlediska provedených rekultivačních prací a budoucích záměrů, díky nimž bude krajina revitalizována po ukončení těžby hnědého uhlí. Uvedena je důležitá legislativa, která upravuje celkovou koncepci obnovy území a faktory ovlivňující její průběh. Jednotlivé fáze, uváděné v bakalářské práci, přibližují postupy rekultivací při jejich realizaci. Práce …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Most basin from the perspective of the completed reclamation and future interests, thanks to which the country will be revitalized after the completion of the brown coal mining. Important legislation that modifies the overall conception of ground recovery and factors that have an effect on its process are introduced. Particular phases, stated in this bachelor thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Jiří Beránek
  • Reader: Alena Straková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava