Theses 

Životní styl žáků druhého stupně základní školy – Bc. Pavel Polanský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel Polanský

Bakalářská práce

Životní styl žáků druhého stupně základní školy

Lifestyle of elementary school pupils

Anotace: Anotace Bakalářská práce „Životní styl žáků druhého stupně základní školy“ se věnuje problematice životního stylu a dodržování zásad zdravého životního stylu žáků druhého stupně základní školy. Teoretická část se zabývá základními oblastmi životního stylu. Na začátku práce jsou uvedeny různé definice životního stylu a jeho pojetí. První kapitola pojednává o problematice výživy a to zejména zásadách správné výživy, potravinové pyramidě, složkách výživy a častých výživových chybách. Následuje kapitola o pohybu, která se zaměřuje na pohyb dětí ve škole a mimo školu. Dále se práce věnuje volnému času a to zejména jeho hlediskům, funkcím, vlivům školy a rodiny a také spánku. Další části pojednávají o stresu, stresových situacích a jejich zvládání; legálních a nelegálních drogách a poslední kapitola se věnuje vybraným neinfekčním chronickým chorobám, které souvisejí s nesprávným životním stylem. V praktické části byla použita metoda dotazníků, která se opírá o informace z teoretické části. Praktická část je rozdělena do dvou částí. Jednu část tvoří otázky uzavřené, druhou otázky otevřené. Informace získané z tohoto šetření byly použity k vyvození závěrů.

Abstract: Annotation The bachelor's thesis "Lifestyle of elementary school pupils" is focused on the issues of lifestyle and keeping the healthy lifetime principles of elementary school's pupils. The theoretical part deals with the fundamental areas of lifestyle. There are different definitions of lifestyle and its approaches in the beginning of the thesis. The first chapter discourses the matters of nutrition, which in particular are the principles of proper nutrition, the food pyramid, nutritional compounds and frequent nutritional mistakes. A chapter about exercise follows, dealing with children's exercise at school and outside the school. Furthermore the thesis attends free time and particularly its viewpoints, functions, influences of school and family and sleeping as well. Other parts discourse stress, stressful situations and their coping, legal and illegal drugs and the last chapter deals with selected noninfectious chronical diseases related to an improper lifestyle. In the practical part a method of questionnaires was used, relying on information from the theoretical part. The practical part is divided in two parts. One consists of enclosed questions, the other one consists of open questions. Information gained from this investigation was used to deduce conclusions.

Klíčová slova: Životní styl, výživa, spánek, pohyb, volný čas, zdraví, stres, drogy, neinfekční choroby, lifestyle, nutrition, sleep, exercise, leisure time, health, stress, drugs, non-infectious diseases

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 04:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz