Hana Kašinská

Diplomová práce

Vyhodnocování jasů a osvětleností v místech zrakových úkolů školských zařízení

Analyze of luminance and illuminance in areas of visual tasks at schools
Anotace:
Tato diplomová práce vyhodnocuje osvětlení ve školních učebnách. První část práce se zabývá rozborem základních světelně-technických parametrů a jasových poměrů v místech zrakových úkolů. Dále je popsán postup měření a vyhodnocení jasů ve vnitřních prostorech podle norem. Další část práce je teoretický návrh osvětlovací soustavy v učebně v programu Relux. Stávající stav osvětlovací soustavy byl měřen …více
Abstract:
This thesis deals with evaluation of the lighting in the classrooms. The first part deals with the analysis of the basic light-technical parameters and luminance ratios in the areas of visual tasks. The following part describes a procedure for the measurement and evaluation of luminance in indoor areas according to the norms. Another part is theoretical design of the lighting system in the classroom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Karel Sokanský
  • Oponent: Tomáš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava