Theses 

Technická versus psychologická analýza na trhu komodit – Ing. Vojtěch Kuthejl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Ing. Vojtěch Kuthejl

Diplomová práce

Technická versus psychologická analýza na trhu komodit

Technical versus psychological analysis on a commodity market

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá technickou a psychologickou analýzou a jejich efektivností, při využití na komoditním trhu. První kapitolu teoretické části práce věnuji úvodu do problematiky technické, psychologické a fundamentální analýzy. Ve druhé kapitole teoretické části práce se zabývám principy a historií technické a psychologické analýzy. V další části jsou popsány jednotlivé grafické formace, jejich význam a využití. Dále se teoretická část práce zabývá podmínkami, které musí komoditní trhy a investiční nástroje splňovat, aby bylo možné úspěšně použít metody a nástroje technické a psychologické analýzy. V první kapitole praktické části práce podrobně charakterizuji jednotlivé skupiny technických a psychologických indikátorů a jejich nejvýznamnější představitele. Druhá kapitola praktické části je věnována ověření spolehlivosti vybraných technických a psychologických indikátorů s aplikací na vybrané finanční nástroje při použití v obchodování na komoditním trhu. Hlavním cílem této práce je zjištění efektivity odhadu učiněného pomocí indikátorů technické a psychologické analýzy. Pro testování bylo použito volně dostupných softwarových prostředků. V závěru práce je provedeno shrnutí výsledků provedeného testování, dále je provedena komparace s vyřčenými předpoklady a je uvedena možnost aplikování zjištěných skutečností. Při řešení tématu bude použito metod: Analýza, komparace, dedukce, indukce, syntéza.

Abstract: This thesis deals with the technical and psychological analysis and the efficient use of the commodity markets. The first chapter of the theoretical part is devoted to an introduction on the technical, psychological and fundamental analysis. The second chapter deals with the theoretical principles and history of the technical and psychological analysis. The next section describes the graphic formation, their meaning and use. Furthermore, the theoretical part deals with the conditions that must commodity markets and investment instruments to meet in order to successfully use the methods and tools of technical and psychological analysis. In the first chapter of practical detail characterize each group of technical and psychological indicators and their most important leaders. The second chapter is devoted to the practical part of the background checks of selected technical and psychological indicators with application to selected financial instruments for use in trading on the commodity market. The main objective of this work is to determine the effectiveness estimate made using technical indicators and psychological analysis. To test were used freely available software tools. The conclusion is made a summary of the results of the testing, as well as the comparison with spoken assumptions, and see the possibility of applying the findings. In addressing the theme will be used methods: analysis, comparison, deduction, induction, synthesis.

Klíčová slova: Technická analýza, psychologická analýza, komoditní trh, technické indikátory, trend, spekulace, Technical analysis, psychological analysis, commodity market, technical indicators, speculation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz