Theses 

Komparace marketingové strategie VŠFS, o.p.s., a UK Praha – Bc. Eva Krulišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Krulišová

Diplomová práce

Komparace marketingové strategie VŠFS, o.p.s., a UK Praha

Comparation of marketing strategy VŠFS, o.p.s., and UK Praha

Anotace: Diplomová práce na téma „Komparace marketingové strategie VŠFS, o.p.s., a UK Praha“ se zabývá komparací marketingových strategií dvou českých univerzit – Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., (coby soukromé vysoké školy) a Fakulty sociálních věd UK (coby veřejné vysoké školy). Teoretická část práce se nejprve zaobírá deskripcí vývoje a aktuálního stavu vybraných oblastí sféry terciárního vzdělávání v ČR. Další prostor je věnován teoretickému pojetí problematiky marketingu edukačního trhu, potažmo školy. Důraz je zde kladen na strategickou činnost v oblasti řízení a plánování vysokých škol. Následující část definuje teoretické přístupy a konkrétní pojetí marketingové strategie školy, k jejímuž vymezení slouží především nástroje marketingového mixu (4P). Praktická část nejprve analyzuje marketingové prostředí a vybrané aspekty strategického plánování obou vysokých škol. V nadcházejícím úseku jsou popsány jednotlivé marketingové strategie využívané analyzovanými subjekty, které jsou současně podrobeny komparaci. Hlavní důraz je zde kladen na strategii produktovou a komunikační. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky, které slouží k potvrzení či vyvrácení hypotéz formulovaných v úvodu práce.

Abstract: The thesis “Comparison of marketing strategy VŠFS, o.p.s., and UK Praha” compares marketing strategies of two Czech universities – University of Finance and Administration (as a private university) and Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague (as a public university). The theoretical part at first describes development and current state of chosen fields of the higher education system in the Czech Republic. Next section deals with the marketing theory of higher educational institutions. The emphasis is laid on the strategic activities in university management and planning. The following part defines marketing strategy based on the marketing mix (so called 4Ps) and others, which are most frequently used by universities. The practical part first analyses marketing environment and selected aspects of strategic planning of both universities. Next chapter focuses on description and comparison of particular marketing strategies applied by the subjects. It pays close attention especially to the product and communication strategies. Final part of the thesis (conclusion) sums up the key findings to help confirm or disprove the hypotheses formulated in the introduction.

Klíčová slova: Marketing, strategie, marketingová strategie, vysoká škola, strategy, marketing strategy, university

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz