Bc. Andrea Dohnalová

Bakalářská práce

Hlavní rizikové faktory vzniku poruch emocí a chování u dětí

Major risk factors of emotional and behavioral disorders in children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory vzniku poruch emocí a chování u dětí. Teoretická část práce je členěna do dvou kapitol. Zde je probírán vývoj dítěte a působící faktory, které jej ovlivňují. Pokud jsou tyto faktory rizikové, vedou často ke vzniku různých problémů a poruch emocí a chování. Ty jsou rozebrány v jednotlivých klasifikacích a uvedených cílových skupinách etopedie. Druhá kapitola …více
Abstract:
This thesis deals with the risk factors of emotional and behavioral disorders in children. The theoretical part is divided into two chapters. Here is discussed child development and operating factors that affect it. If these factors are risky, often lead to the emergence of various problems and emotional and behavioral disorders. These are outlined in the individual classifications and specified in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Krčmářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta