Theses 

Návrh naučné stezky v okolí Třeště – Lucie LÍBALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie pro veřejnou správu

Lucie LÍBALOVÁ

Bakalářská práce

Návrh naučné stezky v okolí Třeště

The suggestion of educational trail around Třešť

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh naučné stezky v okolí Třeště. Ústředním tématem jsou pozůstatky zdejší důlní činnosti, které byly a jsou téměř zapomenuty. Smyslem vytvoření návrhu dvou naučných stezek bylo připomenout návštěvníkům hornickou minulost této oblasti, která je zastíněna hornickým městem Jihlavou, a zároveň poskytnout jim různorodé zážitky. V práci je popsána historie oblasti, které se naučné stezky věnují. První z naučných stezek je okruh, který poskytuje návštěvníkům informace o různých druzích důlních děl a úpraven rud. Tento okruh je fyzicky méně náročný a je tedy vhodný i pro menší návštěvníky. Druhá trasa naučné stezky je zážitkovou a náročnější trasou, která poskytuje informace o hornických vodohospodářských dílech. Její zpracování je originální a moderní, pomocí GPS navigace návštěvník prochází doporučená stanoviště, ke kterým si volí trasu zcela samostatně. V GPS navigacích jsou rovněž uvedeny informace o stanovištích, tudíž se nenarušuje krajinný ráz zbudováním informačních tabulí. Obě stezky obsahují i zastavení věnující se živé přírodě, která je v této části Vysočiny velice zachovalá a chráněná. Dopravní dostupnost do počátečních zastávek obou tras naučných stezek je dostačující vzhledem k tomu, že počáteční zastávka okruhu se nachází v obci Jezdovice, kde je spojení uskutečňováno po železnici či linkovou autobusovou dopravou. V místě je rovněž prostor vhodný pro parkování osobních automobilů. Počáteční zastávka druhé trasy naučné stezky je u obce Lovětín, kam je možné dopravit se linkovou autobusovou dopravou nebo osobním automobilem. Tento návrh naučných stezek rovněž obsahuje zpracování finanční náročnosti zbudování a také možnosti financování, mimo jiné jsou zde zmíněny i možnosti propagace. Realizace tohoto návrhu v době, kdy byla tato práce dopracována, nebyla možná kvůli politickému vedení obce Jezdovice.

Abstract: The aim of this bachelor's thesis was to create a draft of educational trail. The central issues are the remains of this local mining activities, which were and are almost forgotten. The sense of create this draft of two educational trails was to remind visitors that this region has mining history, which was overshadowed by mining city of Jihlava, and also to provide them diverse experiences. In this thesis is described the history of region which the educational trails dealing with. The first of educational trails is a circuit which provides the visitors information about various kinds of mines and ore treatment. This circuit is physically less demanding and is therefore suitable also for smaller visitors. The second educational trail offers a lot of experience but it is also more demanding, this trail provides the information about mining water works. The processing of this trail is original and modern, with GPS navigation visitors passes the recommended stops. Visitors choose the route to these stops completely alone. In the GPS navigations are also the information about stops so we don't disturb the landscape with the building of information boards. The both of educational trails contain also stops dealing with living nature which is very preserved and protected in this part of Vysočina. Transport accessibility to the initial stops the both of educational trails is good due to that the initial stop of the circuit is in Jezdovice where the connection is done by trains or buses. In this place is also area suitable for parking cars. The initial stop of the second educational trail is near Lovětín where can the visitors come by car or by bus. This suggestion of educational trail also includes elaboration of financial demands and also possibility of financing. In this thesis are also mentioned possibilities of propagation. Realization of this suggestion at the time this thesis was finalized wasn't possible because of political leadership of Jezdovice.

Klíčová slova: Naučná stezka, důlní činnost, Jezdovické dolování, vodní náhony, Třešť

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 21. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 7. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37646 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LÍBALOVÁ, Lucie. Návrh naučné stezky v okolí Třeště. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz