Theses 

Návrh snížení nehodovosti na křižovatce silnic III/48411 a III/4845 ve Sviadnově – Josef Kolodijčák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Josef Kolodijčák

Bakalářská práce

Návrh snížení nehodovosti na křižovatce silnic III/48411 a III/4845 ve Sviadnově

Proposal for Reduction of Accident Frequency at the Crossroads of III/48411and III/4845 in Sviadnov

Anotace: Bakalářská práce se zabývá návrhem stavebních a dopravně-inženýrských opatření na křižovatce silnic III/48411 a III/4845 a místní komunikace – ulice Nádražní v obci Sviadnov. Tyto návrhy slouží k opatřením, vedoucím ke zvýšení bezpečnosti při průjezdu touto křižovatkou a ke snížení nehodovosti. Práci lze rozdělit na 3 části. V první části se zabýváme popisem současného stavu křižovatky, vyhodnocením provedeného dopravního průzkumu. Dále je zde kapacitní výpočet současné křižovatky a prognózy intenzity dopravy pro následujících 25 let. V druhé části se budeme zabývat stavebními a dopravně inženýrskými opatřeními. Tyto opatření budou ověřeny vlečnými křivkami pomocí systému AutoTURN. V poslední části tyto návrhy porovnáme a vybereme nejvhodnější variantu.

Abstract: This bachelor thesis focuses on construction and traffic engineering measures at the crossroads of the Third Class Roads 48411 and 4845 and of the local road – The Nádražní Street in the village of Sviadnov. These designs serve as measures, which will increase the safety of driving through this crossroads and which will reduce the accident rate. The work is divided into 3 parts. The first part deals with the description of current state of the intersection and with the evaluation of a conducted traffic survey. Furthermore, there are the contemporary intersection capacitance calculation and the prognosis of traffic volumes for the next 25 years. Second part deals with construction and traffic engineering measures. These measures will be verified by using AutoTURN beam curves. Last section compares these proposals and selects the most appropriate option.

Klíčová slova: Silnice III/48411, Silnice III/4845, ulice Nádražní, průsečná křižovatka, okružní křižovatka, Sviadnov, dopravní průzkum, nehodovost

Keywords: Third Class Roads 48411 and 4845, Nádražní Street, Transversal Intersection, Roundabout, Sviadnov, Traffic Survey, Accidents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Miloslav Řezáč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz