Karin Kováčová

Bachelor's thesis

Revitalizace prostoru mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina

Revitalization in the Area Between the Village of Mariánské Radčice and Bílina Mine
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekultivace prostoru zasaženého povrchovou těžbou hnědého uhlí mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina. Práce obsahuje nejenom charakteristiku tohoto prostoru, ale i praktické návrhy pro jeho využití z hlediska hydrické, lesnické a rekreační revitalizace, včetně vybudování vodní nádrže, přilehlého stavebního objektu, přístupové komunikace a příslušných pomocných …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the proposal of land reclamation in the area which has been affected by the open coal mine between Mariánské Radčice and Bílina mine. The thesis regards not only this area but also practical proposals in terms of its future restoration – the hydrologic, forestry and recreation one as well as building a water reservoir, access path and some auxiliary facilities. At the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Jiří Beránek
  • Reader: Jaroslav Mudruňka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava