Bc. Jakub Rzymanek

Bakalářská práce

Vliv hnojení kejdou na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půd.

Impact of cattle slurry manuring on physical and hydro-physical properties of soil
Anotace:
Práce se zabývá posouzením vlivu aplikace kejdy skotu na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdy typu Luvizem oglejená (LUg). Pokusná lokalita se nachází v obilnářské oblasti. Na lokalitě byl v roce 2017 založen provozní pokus s dvě-ma variantami hnojení kejdou skotu a nulovou variantou hnojenou pouze minerálně. U varianty PK bylo hnojení kejdou prováděno pouze jednou ročně na podzim, u varianty …více
Abstract:
The work deals with the assessment of the effect of the application of cattle slurry on the physical and hydrophysical properties of Luvisol (LU). The experimental site is situated in a cereal growing zone. An operational experiment was established in 2017 with two variants of cattle slurry fertilization and a noorganic fertilized control. At the PK variant, cattle slurry fertilization was carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Jandák, CSc.
  • Oponent: Magdalena Hábová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta