Helena Urbánková

Bakalářská práce

Návrh a posudek nosné konstrukce restaurace

Design and reliability assessment of structural system of restaurant building
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posudek atypické nosné stropní desky jednopodlažní restaurace a jejich podpor dle architektonické studie. Důležitou část tvoří konstrukční návrh jednotlivých variant konstrukce stropu, z nichž byla podle zadaných kritérií vybrána ta nejvhodnější. Vhodné řešení je dále vymodelováno ve 3D v MKP softwaru. Na vnitřní síly získané ze softwaru je následně navrhnuta …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the design and reliability assessment of atypical supporting ceiling slabs of one-storey restaurant and their support according to architectural studies. An important part is the structural design of the individual variants of the ceiling construction, from which the most suitable was chosen according to the specified criteria. A suitable solution is elaborated in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava