Theses 

Zóna dohledu: participace seniorů na sociofyzickém prostoru skrze výhled z okna – Bc. Monika Trebichalská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Monika Trebichalská

Master's thesis

Zóna dohledu: participace seniorů na sociofyzickém prostoru skrze výhled z okna

Surveillance zone: participation of seniors on the sociophysical environment through the window view

Anotácia: Práce se zabývá stárnutím a stářím v prostoru a místě. Zaměřuje se přitom na participaci seniorů na sociofyzickém prostoru skrze výhled z okna. Téma výhledu z okna je neprobádané, ačkoliv mnoho seniorů se mu denně věnuje. Pro seniory je velmi důležitá autonomie, tedy pocit kontroly nad vlastním životem. Na kvalitu života má vliv také kontakt s okolím, který lze zprostředkovat právě skrze výhled z okna. Oblast, kterou lze vidět z okna domu či bytu, nazývá Rowles zónou dohledu. Na základě sekundární analýzy dat z výzkumu Senioři ve velkých městech – percepce proměn urbánního prostředí (QinCity 2), který je součástí projektu Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy v environmentální gerontologii, vyplynulo, že na frekvenci dívání se z okna mají vliv pohlaví a věk seniora, jeho socioekonomický status, pocit osamělosti a štěstí a aktivity typu povinnost (zaměstnání, návštěva lékaře a velké nákupy). Byla provedena také analýza novinových a časopiseckých článků z let 2012 a 2013, které se věnovaly výhledu z okna u seniorů. Média byla zkoumána formální obsahovou analýzou a také metodou interpretativního čtení. Články informovaly o výhledu z okna zejména v souvislosti s trávením času a bydlením. Výhled z okna byl zmiňován většinou jako pozitivní aktivita, jejíž význam potvrzovali odborníci i samotní senioři.

Abstract: Thesis deals with a process of ageing and old age in context of environment and place. It is focused on senior´s participation in sociophysical environment through the window view. Subject of the window view has not been explored properly yet. Many of seniors is going in for it on the daily basis although. For seniors the autonomy is very important as the sense of one´s life control. The impact on the quality of their life has also the contact with surroundings which one could mediate through the window view. The territory which one could view from the window Rowles calls the surveillance zone. On the basis of secondary analysis of data from research Seniors in huge cities – changes the perception of the urban environment (QinCity 2) which was part of project Senioři v prostoru, regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy v environmenální gerontologii emerges that gender and age of senior, his socioeconomical status, sense of isolation and happiness and activities like obligations (job, visit of practitioner, big shopping) have impact on frequency of their looking from the window. The analysis of articles in newspapers and magazines from years 2012 and 2013 was carried out, the articles deal with window views and the seniors. Media were explored by formal content analysis and by the method of interpretative reading. Articles has informed about the window views in context with spent time and housing in particular. The window view was mentioned mostly as positive activity which importance was confirmed by experts and seniors themselves.

Kľúčové slová: senioři, stáří, stárnutí, zóna dohledu, prostor, místo, město, seniors, old age, ageing, surveillance zone, environment, place, town

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 15:05, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz