Marek Zastoupil

Master's thesis

Zajištění bezpečnosti obyvatel města zřízením městské policie

Ensuring the safety of the city's population through the establishment of municipal police
Anotácia:
ZASTOUPIL, Marek. Zajištění bezpečnosti obyvatel města zřízením městské policie. Diplomová práce. Ostrava, 2020. 72 stran, 5 stran příloh. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. Náplní této diplomové práce je posouzení stávajícího stavu zabezpečení města a následné posouzení bezpečnostních rizik …viac
Abstract:
ZASTOUPIL, Marek. Ensuring the safety of the city´s population through the establishment of minicipal police. Diploma Thesis. Ostrava, 2020. 72 pages, 5 pages of attachments. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Supervisor of the diploma thesis Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. The aim of this thesis is to review the current state of a town´s security and, subsequently …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedúci: Stanislav Lichorobiec
  • Oponent: Pavel Boček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava