Jindřich Haverland

Disertační práce

Optimalizace kolové dopravy na lomových provozech při výrobě drceného kameniva.

Optimizing Wheeled Transport in the Quarry Operation in the Production of Crushed.
Anotace:
Předložená disertační práce s názvem Optimalizace kolové dopravy v lomovém provozu při výrobě drceného kameniva si klade za cíl navázat na existující metodiky a zefektivnit kolovou dopravu v lomovém provozu ve dvou významných průmyslových podnicích a její výsledky a závěry zobecnit pro všechny kamenolomy zabývající se výrobou drceného kameniva s dodržením všeobecně platných pravidel pro lomovou dopravu …více
Abstract:
This thesis Optimizing Wheeled Transport in the Quarry Operation in the Production of Crushed Stone aims to build on the existing methodology and streamline wheeled transport in quarry traffic in two major industrial enterprises and its results and conclusions generalize to all quarries engaged in the production of crushed stone s compliance with the generally accepted rules for quarry transport. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Pavel Prokop, Václav Kryl, Viliam Bauer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika