Mgr. Radim Mlčák

Diplomová práce

Ochrana tzv. slabší smluvní strany v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska

Protection of the „weaker party“ in our Case Law and in the European Soft Law; Assessment of the new Civil Code from a Practical Viewpoint
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na ochranu slabší smluvní strany v obchodním právu. Analyzuje judikaturu českých soudů k této problematice a porovnává s evropským soft law. Zaměřuje se také na ochranu slabší smluvní strany po rekodifikaci soukromého práva a porovnává ji se stávající úpravou. V práci je popsán pohled na slabší smluvní stranu v základních zásadách soukromého práva, při právním jednání vedoucím …více
Abstract:
This thesis focuses on protecting the weak contractual party in commercial law. Thesis analyses cases of the Czech courts on this issue and compares with European soft law. It also focuses on protecting the weaker party after the re-codification of private law and compares with the current law. In this thesis is described in view of the weaker party to the basic principles of private law, the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta