Ing. Iva Medunová

Bachelor's thesis

Finanční kontrola hospodaření územních samosprávných celků

Financial control municipalities management
Abstract:
Bakalářské práce se zabývá finanční kontrolou hospodaření územních samosprávných celků. V práci je nejprve nastíněn kontrolní systém veřejné správy v České republice. Poté se již zaměřuje na právní rámec finanční kontroly. Pozornost je věnována především třem systémům finanční kontroly: veřejnosprávní kontrola, kontrola podle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní systém. Také bude vysvětleno přezkoumání …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the financial control of management of local government units. The paper first outlines the control system of public administration in the Czech Republic. Then focuses on the legal framework of financial control. Attention is devoted to three control systems: public administrative control, control according to international treaties and internal control system. It will also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2014
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta