Bc. Kristýna KŘESŤANOVÁ

Diplomová práce

Měření hluku v mateřských školách ve vybrané oblasti Ostravy při rozdílných celodenních činnostech

A measurement of noise in the kindergartens in choise area of Ostrava by diffrent all-day activities
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám měřením hluku v mateřských školách v Ostravě-Porubě. Jako hluk se označuje každý zvuk, který je nepříjemný nebo rušivý. Je to jedna ze škodlivin, se kterou se setkáváme jak v životním, tak i pracovním prostředí. Cílem práce bylo zjištění expozic hluku u pedagogů v mateřských školách a srovnání naměřených ekvivalentních hladin akustického tlaku A mezi jednotlivými třídami …více
Abstract:
In my thesis I focus on noise measurement in the kindergartens in Ostrava-Poruba. Every sound which is unpleasant or disturbing is called noise. It is one of the pollutants we can meet in the environment as well as at work. The aim of the thesis was to determine teachers? noise exposures in kindergartens and compare the measured equivalent levels of acoustic pressure A among the classes. Another aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘESŤANOVÁ, Kristýna. Měření hluku v mateřských školách ve vybrané oblasti Ostravy při rozdílných celodenních činnostech. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta