Gabriela Šumníková

Bakalářská práce

Mzdový systém ve společnosti VUS Ostrava, s. r. o.

Payroll System in the Company VUS Ostrava, s. r. o.
Anotace:
Práce se zabývá mzdovým systémem ve vybrané obchodní společnosti. Cílem je analyzovat tento mzdový systém a následně zhodnotit, zda je nastaven správně. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První z nich se zabývá právní úpravou mzdy a mzdového systému. Jsou zde popsány formy mzdy, její funkce a další. Ve druhé části bakalářské práce je popsán mzdový systém v konkrétní společnosti, který je analyzován …více
Abstract:
This thesis deals with the payroll system in the selected company. The aim is to analyse this payroll system and then evaluate if it set correctly. The thesis is divided into two parts. The first one deals with the legislation wages and payroll system. There are described forms of wage, its functions and more. In the second part of the thesis is described the payroll system in a company, which is being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Lucie Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání