Jiřina Takácsová

Bakalářská práce

Zahradní úprava industriální památky na území města Ostravy

The Garden Design of an Industrial Monuments in the Ostrava City
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhotovení návrhu na úpravu zeleně v areálu Dolu Michal. Práce je rozdělena na část rešeršní a praktickou. Rešeršní část práce řeší historii této kulturní památky, přilehlých kolonií a důlních odvalů, seznamuje z přírodními, technickými a kulturními poměry oblasti a uvádí příklady zahraničních industriálních závodů podobného charakteru. Praktická část práce se …více
Abstract:
The main objective of this thesis is the design of a landscaping of greenery in the mine complex Michal. The theses is divided into two parts. The first part of this thesis is focused on information research and deals with the history of this cultural monument. It also introduces natural, technical and cultural conditions of the area and for comparison provides examples of foreign industrial complexes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Marie Pastrňáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava