Theses 

Vplyv reklamy na deti – Bc. Stanislava Čavojská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Stanislava Čavojská

Diplomová práce

Vplyv reklamy na deti

Effect of advertising on children

Abstract: A Master’s thesis "The impact of advertising on children" in the theoretical part deals with the concept of advertising, which relies on definitions from different authors. The thesis focuses on history of advertising in the U.S., Russia, but also in Czechoslovakia until its disintegration. Chapter is devoted to the types of advertising that is used today, namely, magazines, newspapers, radio, television and internet. It also deals with adolescent personality in terms of psychological, physical and social development. Finally, the theoretical part shows the influence of media on children and on some studies that conducted in this area. The practical part is devoted into research, which was attended by students of the second grade of a primary school in Česká Lípa. The main objective of the research was to answer the research question "as it affects watching television, print ads and sound decision-making in child consumer purchases?". The answer to this question should help you find the hypotheses.

Abstract: Diplomová práce „Vplyv reklamy na deti“ sa v teoretickej časti zaoberá pojmom reklama, kde sa opiera o definície od rôznych autorov. Ďalej sa venuje histórii reklamy jednak v USA, Rusku, ale tiež v Československu, až do jeho rozpadu. Kapitola je venovaná aj typom reklamy, ktoré sa dnes využívajú, a to, časopisy, noviny, rozhlas, televízia a internet. Ďalej sa zaoberá osobnosťou dospievajúceho z hľadiska psychického, fyzického a sociálneho vývoja. Záver teoretickej časti poukazuje na vplyv médií na deti a na niektoré výskumy, ktoré sa v tejto oblasti realizovali. Praktická časť je venovaná výskumu, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa jednej základnej školy v Českej Lípe. Hlavným cieľom výskumu bolo nájsť odpoveď na výskumnú otázku „Nakoľko ovplyvňuje sledovanie televíznej, tlačenej a zvukovej reklamy rozhodovanie detského spotrebiteľa pri nákupoch?“. Odpoveď na túto otázku mali pomôcť nájsť stanovené hypotézy.

Klíčová slova: Reklama, cieľ reklamy, princípy reklamy, história reklamy, reklama v USA, reklama v Rusku, reklama v Československu, typy reklamy, časopisy, noviny, rozhlas, televízia, internet, puberta, fyzický vývoj, psychický vývoj, sociálny vývoj, vplyv reklamy. Advertising, target of advertising, principles of advertising, history of advertising, advertising in the U.S., advertising in Russia, advertising in Czechoslovakia, types of advertising, magazines, newspapers, radio, television, puberty, physical development, mental development, social development, impact of advertising.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz