Mgr. Ján Babej

Master's thesis

Vliv alelopatických vlastností invazivních neofytů na diverzitu říčních systémů

Influence of the allelopathic properties of invasive neophytes on the river system diversity
Abstract:
Allelopathic properties of invasive plant species are one of the factors that affect their ability to crowd out native plant species and to create relatively homogeneous plots. This leads to a reduction in species diversity of plant communities in the landscape. In literature retrieval of this thesis, the biological mechanisms of invasive plant success over natives are explained, while the major part …more
Abstract:
Alelopatické vlastnosti invazivních druhů rostlin jsou jedním z faktorů, které ovlivňují jejich schopnost vytláčet původní druhy rostlin, čímž se vytváří relativně homogenní porosty, a dochází k poklesu druhové diverzity rostlinných společenstev v krajině. V rešeršní části této diplomové práce jsou vysvětleny mechanizmy působení invazivních druhů rostlin na ostatní druhy rostlin, přičemž větší část …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta