Mgr. Ján Babej

Diplomová práce

Vliv alelopatických vlastností invazivních neofytů na diverzitu říčních systémů

Influence of the allelopathic properties of invasive neophytes on the river system diversity
Abstract:
Allelopathic properties of invasive plant species are one of the factors that affect their ability to crowd out native plant species and to create relatively homogeneous plots. This leads to a reduction in species diversity of plant communities in the landscape. In literature retrieval of this thesis, the biological mechanisms of invasive plant success over natives are explained, while the major part …více
Abstract:
Alelopatické vlastnosti invazivních druhů rostlin jsou jedním z faktorů, které ovlivňují jejich schopnost vytláčet původní druhy rostlin, čímž se vytváří relativně homogenní porosty, a dochází k poklesu druhové diverzity rostlinných společenstev v krajině. V rešeršní části této diplomové práce jsou vysvětleny mechanizmy působení invazivních druhů rostlin na ostatní druhy rostlin, přičemž větší část …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta