Ing. Mgr. Zdeňka Matějková

Diplomová práce

Dar a reklama z pohledu daně z příjmů

Presents and Advertisiment in Relation to Income Tax
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou právních aspektů darů a reklamy z hlediska daně z příjmů. Práce popisuje, jak je ve stávající právní úpravě daně z příjmů řešena oblast darů a reklamy z hlediska dárce a obdarovaného a oblast reklamy z hlediska poskytovatele a objednatele. Také se zabývá soukromoprávními aspekty darů a reklamy ve světle platné právní úpravy s důrazem na komparaci darovací smlouvy …více
Abstract:
The graduation theses present the analysis of the legal aspects of donations and advertising in relation to income taxes. The paper describes how, within the existing legal regulations of income taxation, donations and advertising are solved from the point of the donator and the donee as well as the advertising from the point of the provider and the client. Additionally, this work covers the private …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta