Karel Ježík

Bakalářská práce

Křižovatka ulic Anglická, U Nádraží a Marie Pujmanové v Havířově

Intersection of streets Anglická, U Nádraží a Marie Pujmanové in Havířov City
Anotace:
Předmětem práce je posouzení stávajícího stavu a návrh dvou nových řešení křižovatky ulic Anglická, U Nádraží a Marie Pujmanové v Havířově v rozsahu technické studie. Pro posouzení stávajícího stavu byly provedeny: dopravní průzkum, výhledové dopravní intenzity pro rok 2038, kapacitní posouzení, analýza nehodovosti, analýza konfliktních situací. Pro řešení nových variantních řešení byla vypracována …více
Abstract:
The subject of the thesis is the assessment of the current state and the design of two new solutions of the intersection of streets Anglická, U Nádraží and Marie Pujmanové in Havířov in the extent of the technical study. For the assessment of the current situation, the following were carried out: traffic survey, traffic intensities for 2038, capacitive assessment, accident analysis, analysis of conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ivan Fencl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava