Bc. Michaela Ladmanová

Bakalářská práce

Původ stresu a jeho vnímání u žen trpících záchvatovitým přejídáním

The origin and perception of stress in women suffering from binge eating
Anotace:
Navzdory prokázané souvislosti mezi přítomným stresem a výskytem záchvatovitého přejídání jsou znalosti o původu tohoto stresu poměrně obecné. Cílem práce bylo objasnit, jakým zdrojům stresu jsou ženy trpící záchvatovitým přejídáním vystaveny a lépe porozumět způsobu, jakým je prožívají. Výzkumný soubor tvořila skupina 27 žen splňujících diagnostická kritéria pro mentální bulimii a zá-chvatovité přejídání …více
Abstract:
Despite the proven connection between the present stress and the occurrence of binge eating, the knowledge of the origin of this stress is quite general. The aim of this work was to clarify which sources of stress are women suffering from binge eating exposed to and better understand the way they experience it. The research sample was comprised of a group of 27 women fulfilling the diagnos-tic criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma