Lukáš Morávek

Master's thesis

Vytvoření 3D modelu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci metodou průsekové fotogrammetrie a technologií TLS

Creating 3D Model of St. Cyril and Metoděj Church in Pustkovec with Using the Photogrammetry and TLS Technology
Anotácia:
Téma této diplomové práce je zaměřeno na využití digitální fotogrammetrie a technologie terestrického (pozemního) skenování pro účely zaměření skutečného stavu objektu. V tomto případě vytvoření 3D modelu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci. V prvních kapitolách bude probrána teorie fotografie, fotogrammetrie a laserového skenování. Dále pak popis přípravných prací od výběru potřebných pomůcek …viac
Abstract:
The theme of this diploma thesis is focused on the use of digital photogrammetry and terrestrial scanning technology for the purpose of focusing the actual state of interest object. In this case, the creation of a 3D model of the church of St. Cyril and Methodius in Pustkovec. In the first chapters will be discussed the theory of photography, photogrammetry and laser scanning. Next, a description of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedúci: Rostislav Dandoš
  • Oponent: Gabriela Ovesná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava