Veronika Halašková

Bakalářská práce

Zdroje financování a analýza hospodaření vybrané neziskové organizace

Sources of Financing and Analysis of Economy of Selected Non-profit Organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací, a to zejména veřejných vysokých škol. V první části jsou vymezeny teoretické pojmy a nastíněny charakteristické znaky jednotlivých organizací. Druhá část se zabývá konkrétními možnostmi financování vysokých škol s využitím různých projektů a poskytnutých dotací. Dále je zde popsána vybraná veřejná vysoká škola a pro lepší pochopení hospodaření …více
Abstract:
This bachelor thesis is about the problematic of non-profit organizations, especially public universities. In the first part, theoretical terminology is defined and basic characteristics of each organization are described. The second part is about specific possibilities of financing of universities including various projects and subsidies. Then, a chosen public university and its organizational structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Jitka Znebejánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava