Ladislav Hruška

Bakalářská práce

Možnost využití NI myRIO pro potřeby Průmyslu 4.0 a SMART technologií

The Possibility of using the NI myRIO for the Industry 4.0 and SMART Technology
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumání co nejvíce možností využití zařízení NI myRIO pro potřeby průmyslu 4.0 a následně navrhnout a vytvořit model pro využití myRIO v průmyslu 4.0 a SMART technologií. Pro většinu komponentů modelu je využito 3D tisku. Model je vytvořen pro studenty, kteří si mohou vyzkoušet vlastní programování podobného zařízení pro reálné použití. V práci je zakomponována prediktivní …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to explore as many possibilities of using the NI myRIO device for industry 4.0 and then to design and create a model for the use of myRIO in industry 4.0 and SMART technologies. 3D printing is used for the most components of the model. The model is created for students, they can try their programming skills of a similar device for real using. Predictive maintenance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Radek Martinek
  • Oponent: Petr Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava