Theses 

Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti – Bc. Helena Marešová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Marešová

Bachelor's thesis

Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti

Adolescence and drug addiction: factors affecting the process of overcoming drug addiction

Abstract: Bakalářská práce pojednává o drogové závislosti v souvislosti s dospíváním a poruchami chování. Dále je orientována na proces překonávání drogové závislosti s ohledem na faktory, jež tento proces ovlivňují. Cílem práce je zmapovat a popsat faktory, jež proces překonávání drogové závislosti ovlivňují. Teoretická část je uvedením do problematiky dospívání, drogové závislosti a poruch chování. Přináší informace o drogách a dopadech jejich užívání na rozvoj osobnosti a edukaci jedince. Dále se zabývá procesem překonávání závislosti na psychoaktivních látkách včetně odborné intervence. V praktické části je popsána metodologie výzkumu, uvádí tři kazuistiky osob, které procesem překonávání drogové závislosti prošli či stále procházejí a následuje závěr o případech a shrnutí (včetně inspirace pro praxi).

Abstract: Bachelor thesis deals with drug addiction in the context of adolescence and behavioral disorders. It is also focused on the process of overcoming drug addiction in relation to the factors that influence this process. The aim is to map and describe the factors that the process of overcoming drug addiction affect. The theoretical part is an introduction to the problems of adolescence, drug addiction and behavioral disorders. It provides information on drugs and the impact of their use on personality development and education of individuals. It also deals with the process of overcoming addiction to psychoactive substances, including professional intervention. The practical part describes the research methodology, presents three case studies of people that the process of overcoming drug addiction through or are still going through and followed the conclusion of cases and summaries (including the inspiration for practice).

Keywords: dospívání, drogová závislost, poruchy chování, psychoaktivní látky, intervence, craving, relaps, adolescence, drug addiction, behavioral disorders, psychoactive substances, intervention, relapse

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 17:09, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz