Tereza Voláková

Diplomová práce

Návrh možností pro nové využití sociálního brownfield - zámek Dívčí Hrad

Design of options for new use of the social brownfield - castle Dívčí Hrad
Anotace:
V předložené diplomové práci je zpracovaný návrh možného budoucího využití objektu zámku – Dívčí Hrad, který leží ve stejnojmenné obci. Rešeršní část práce je zaměřena na historické pozadí zámku, dále na úspěšně realizované revitalizace obdobných objektů, jako je zájmový objekt diplomové práce. Následuje kapitola, která se zabývá zdroji financování. V rešeršní části je také zpracován popis investičního …více
Abstract:
In the submitted thesis there is prepared a proposal for a possible future use of the chateau – Dívčí Hrad, which is located in the village of the same name. The research part is focused on the historical background of the castle, as well as the successfully realized revitalization of similar objects, as the object of the diploma thesis. Following part is a chapter that describes the castel in economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Barbara Vojvodíková
  • Oponent: Lenka Tichá

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields