Tereza Voláková

Master's thesis

Návrh možností pro nové využití sociálního brownfield - zámek Dívčí Hrad

Design of options for new use of the social brownfield - castle Dívčí Hrad
Abstract:
V předložené diplomové práci je zpracovaný návrh možného budoucího využití objektu zámku – Dívčí Hrad, který leží ve stejnojmenné obci. Rešeršní část práce je zaměřena na historické pozadí zámku, dále na úspěšně realizované revitalizace obdobných objektů, jako je zájmový objekt diplomové práce. Následuje kapitola, která se zabývá zdroji financování. V rešeršní části je také zpracován popis investičního …more
Abstract:
In the submitted thesis there is prepared a proposal for a possible future use of the chateau – Dívčí Hrad, which is located in the village of the same name. The research part is focused on the historical background of the castle, as well as the successfully realized revitalization of similar objects, as the object of the diploma thesis. Following part is a chapter that describes the castel in economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Barbara Vojvodíková
  • Reader: Lenka Tichá

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields