Kateřina Vymyslická

Bachelor's thesis

Návrh postupů dobývání v lomu EHRLICH v letech 2010 – 2030 – studie.

Proposal Modality Single Stripping Operation in The Quarry EHRLICH in Years 2010 – 2030 – study.
Abstract:
V předložené práci jsem zpracovala stávající technologii dobývání žuly ( granitu ) v lomě Ehrlich, jeho geologické poměry, zásoby a skrývku dále jsem hodnotila jeho technický význam a dopad na životní prostředí.Popsala jsem zde podrobně technologií dobývání pomocí černého trhacího prachu (Vesuvit TN a Vesuvit THH) a jeho charakteristické vlastnosti.Následně jsem navrhla postup těžby na období 2010 …more
Abstract:
In submitted work am processed current technology mining granite in guarry Ehrlich, his geologic conditions, reseves and overburden further am appraised his technical meaning and impact on environment.Described I am here in detail technology mining by the help of black tear - off dust (Vesuvit TN and Vesuvit THH) and his charakteristic. Subsequently am suggested progress mining on period 2010 - 2030 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Mária Jarolimová
  • Reader: Jiří Krpálek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin